Begeleiding

Sociaal-emotionele en studiebegeleiding

Als school streven wij naar een gezond leef- en studieklimaat, zowel voor alle participanten.

We willen een beleid op maat, waarin oplossingen geboden worden voor concrete noden en problemen die zich in onze school kunnen manifesteren.

De leerlingenbegeleiding heeft de specifieke taak om de sociaal-emotionele of studieproblemen bij leerlingen aan te pakken en op te volgen.

Leerlingen die een leer-of ontwikkelingsstoornis ( dylexie, dyscalculie, ADH, ASS,...) hebben en over een attest beschikken, ontvangen een contract met STICORDI-maatregelen.

Leerlingen die in aanmerking komen voor GON-begeleiding dienen de school zo snel mogelijk in te lichten zodat de nodige stappen door het CLB kunnen worden ondernomen.

Indien een leerling medicatie moet innemen op school, dient hiervoor een medisch attest aan de school bezorgd te worden.

Cel Leerlingenbegeleiding

De Cel Leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de leerlingenbegeleider(s) het leerlingensecretariaat, het CLB en de directie.

Op het overleg met de CLB-medewerker wordt gezocht naar oplossingen, tussenkomsten, bijvoorbeeld: begeleidingsacties die dicht bij de leerling staan. Er worden afspraken gemaakt, wie doet wat en wanneer. De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

De CLB-medewerker is ons aanspreekpunt op het ogenblik dat we een gebrek aan eigen professionaliteit ondervinden. Het CLB biedt ons ondersteuning, neemt de begeleiding van ons over en/of vult de schoolbegeleiding aan. Zij neemt, waar nodig, contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen en zo extra begeleiding te kunnen bieden.

Voor de 1ste graad voorzien wij:

Leren leren

We vinden het als school belangrijk dat elke leerling een werkattitude aanleert en de geleerde leerinhouden op een zelfstandige manier kan verwerken en inoefenen. Tijdens dat proces, dat niet voor iedereen even vlot verloopt, willen we de leerlingen begeleiden.

De leerlingen van de eerste graad leren tijdens een extra uur studiemethode:

  • hoe moet ik mijn agenda gebruiken?
  • hoe moet ik een planning maken én volgen?
  • hoe bereid ik mij voor op de examens?
  • hoe moet ik al die woorden memoriseren voor al die talen?
  • hoe maak ik mindmappen?
  • hoe moet ik grotere gehelen leren?
  • hoe maak ik een goede samenvatting?

Leren leren wordt tijdens een 8ste uur ingericht. We zijn er immers van overtuigd dat de inhoud voor iedereen bruikbaar en nuttig is! 

Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen de mogelijkheid om hun taken en toetsen voor te bereiden in de avondstudie. Onder toezicht van een leerkracht kunnen ze op die manier in een goede leeromgeving werken.

Huiswerk- en studiebegeleiding

De leerlingen van onze school kunnen op vrijwillige basis begeleid worden door een leerkracht. Indien de vakleerkrachten, de leerlingencoördinator of de leden van het CLB het nodig achten zwak presterende leerlingen extra te begeleiden, worden ze met de nodige taken, oefeningen ,… tijdens het 8ste uur door een vakleerkracht verder begeleid.

In de loop van de eerste weken van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen het specifieke rooster op welke dagen de huiswerk- en studiebegeleiding zal doorgaan. Mocht blijken dat bepaalde leerlingen  aan een bepaalde inhaalles niet kunnen deelnemen (omwille van een 8ste uur of trainingen), kan dit tijdelijk aangepast worden. Deze aanpassing moet met de betreffende leerkracht en leerlingencoördinator besproken worden.                

Indien er zich problemen voor een specifiek vak voordoen, dan zal de leerkracht uw kind via de agenda uitnodigen voor de studiebegeleiding.

Tevens kan uw zoon of dochter op eigen initiatief naar de studiebegeleiding komen.

De leerkrachten trachten er zo voor te zorgen dat alle leerlingen hetzelfde niveau benaderen op het einde van het schooljaar.

Contact

1ste graad

Carine Halin                     
Carine.Halin@sportschoolhasselt.be
011/85.05.25

2de en 3de graad

Rachel Hermans
Rachel.Hermans@sportschoolhasselt.be

Sven Laenen
sven.laenen@sportschoolhasselt.be